Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)

Dalykas apima pagrindines socialinio verslo, socialinės ekonomikos (SE), veiklos sritis, istoriškai susijusias su asociacijomis, NVO, socialinėmis įmonėmis, kooperatyvais ir remiasi pilietinės visuomenės asociacijų vertybių sistema ir elgesio principais. Aptarsime socialinės ekonomikos, socialinio verslo rinkos santykiai ekonominės politikos kontekste. Studijuodami susipažinsime su socialinio verslo, socialinių inovacijų proveržio sėkmės pavyzdžiais, privataus ir NVO sektorių partnerystės, socialinio verslo inovacijomis, Hub-ų, daugiafunkcių centrų bei kitomis šiuolaikinės socialinės ekonomikos problemomis ir iššūkiais, būdai ir metodai kompetencijoms matuoti, žmogiškiesiems ištekliams efektyvinti ir plėtoti.

Mokymosi būdas

Baigę mokymus besimokantieji:

 • žinos ir mokės apibūdinti socialinio verslo teorinius modelius bei problemas, socialinio verslo patirtį ir situacijas, modeliuoti problemų sprendimą,
 • analizuodami socialinio verslo pokyčius, vadovaudamiesi inovatyvumo, kūrybiškumo ir skaidrumo principais, kurie aktualūs vaiko pozityviajai socializacijai, praktiškai demonstruos socialinį verslumą,
 • gebės prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, įvertinti, įtraukiant juos į socioekologinius socialinio verslo projektus ir iniciatyvas, bendruomeniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu,
 • supras socialinio verslo reflektyvaus į(si)vertinimo naudą ir ją taikys praktinėje veikloje.

Dalyko temos (turinys):

 • Socialinio verslo, socialinės ekonomikos teorijos ir praktika bei tyrimų rezultatai.
 • Socialinio poveikio investicijos.
 • Socialinio verslo patirties analizė bei inicijuojamo socialinio verslo idėja (modelis).
 • Socialinio verslo koncepcija ir modeliavimas.
 • Socialinių įmonių norminė apibrėžtis.
 • Viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystė ir bendrakūra.
 • Socialinio verslo įmonės Lietuvoje. Įmonės kūrimas.
 • Veiksmingos viešojo administravimo priemonės, skatinančios socialinio verslo plėtrą.

Trukmė

 • 1 savaitė

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 40 ak. val.

Tikslinė grupė

 • Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Išankstinis parengimas

 • Klausytojai turi projektinės veiklos, socialinio verslo, NVO inicijavimo patirties

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Giedrė Kvieskienė

VDU Švietimo akademijos profesorė

Mokslinių interesų kryptys: pozityvioji socializacija, sumanioji edukacija, socialinės industrijos, socialinė komunikacija, medijos ir edukacija.


Vilma Atkočiūnienė

VDU Žemės ūkio akademijos profesorė

Mokslinės veiklos kryptys: Kaimo socialinės infrastruktūros vertinimas ir vystymosi valdymas, kaimiškųjų vietovių vystymo strateginis valdymas, kaimo bendruomeninių organizacijų vystymas, LEADER metodas, bendruomenės inicijuota vietos plėtra, kaimo vystymo inovacijos, trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto sistemų vystymas.  


Vytautas Kvieska

VDU Švietimo akademijos lektorius

Mokslinių interesų kryptys: socialinė ekonomika, socialinis verslas, socialinės industrijos, socialinė komunikacija. Dėstomi dalykai: Socialinė antreprenerystė, Ugdomasis konsultavimas. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narys; Klasterio „Sumanioji edukacija: pasitikėjimu grįsta partnerystė“ narys.


Andželika Rusteikienė

VŠĮ „Lietuvos junior achievement“ direktorė

Puoselėja NVO ir verslo partnerystės kūrimą, padeda formuoti partnerystes, yra sukaupusi patirtį atsakingo verslo (tvarumo), etikos ir socialinio verslo vystymo srityse. Veda mokymus verslumo ir socialinio verslumo ugdymo ir kūrimo temomis.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas