Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Gyvenimo įgūdžiai

Nacionalinė kvalifikacijos tobulinimo programa „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“ Kontaktinis asmuo: Antanas Stančius El.p. antanas.stancius@vdu.lt Mob. tel. +370 600 84519  

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Siekiama įgalinti pedagogus sistemiškai įgyvendinti pagrindiniame ugdyme Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko tikslą ir siekius, tobulinant visuminio asmenybės ugdymo (-si) proceso organizavimo ir didaktikos kompetencijas.

Programą sudaro 4 moduliai:

 • Socialinis ir emocinis ugdymas: teorija ir praktika (3 kreditai),
 • Sveikatos ir gyvybės saugojimas (3 kreditai),
 • Krizių prevencija (2 kreditai),
 • Pamokos dizainas (2 kreditai).

Turinys:

 • Kaip ugdyti paauglių socialinius-emocinius įgūdžius ir gebėjimą kurti tolerantiškus tarpusavio santykius?
 • Kaip kalbėti su paaugliais įvairiomis lytiškumo temomis?
 • Kaip atpažinti sveikatai pavojingas būkles bei situacijas ir tinkamai reaguoti į jas?
 • Kaip paskatinti mokinius domėtis sveika gyvensena?
 • Kokios psichologinės ir fizinės priklausomybės pasekmės ir kaip ugdyti atsparumą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui?
 • Kuo mokinio asmenybės augimui svarbi saugi ugdymo (-si) aplinka ir kaip ją kurti vadovaujantis universalaus dizaino principais?
 • Kaip planuoti gyvenimo įgūdžių ugdymo (-si) procesą ir veiksmingai įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos uždavinius?
 • Kokias gyvenimo įgūdžių ugdymo (-si) ir pasiekimų vertinimo strategijas taikyti skirtinguose kontekstuose, priklausomai nuo keliamų pamokos uždavinių?

Baigę mokymus besimokantieji įgis žinių ir gebėjimų:

 1. Žinios ir jų taikymas:
 • Žino ir sprendžiant praktines gyvenimo įgūdžių ugdymo (-si) problemas taiko socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos ir gyvybės saugos, krizių prevencijos teoriją ir praktikos tyrimų rezultatus bei remiasi Bendrosiose programose įvardintomis vertybėmis – demokratijos, empatijos, orumo, atsakomybės ir pasitikėjimo.
 • Žino gyvenimo įgūdžių ugdymo (-si) strategijas ir mokymo(si) bei į(si)vertinimo metodus, juos adekvačiai taiko planuojant pamokos dizainą priklausomai nuo pasiekimų srities ypatumų bei mokinių patirčių.
 1. Gebėjimas vykdyti tyrimus:
 • Analizuoja gyvenimo įgūdžių metodikos šaltinius, jais remiasi identifikuojant veiklos problemas bei vertinant jų sprendimo alternatyvas ir perspektyvias inovacijas, vadovaujasi Geros mokyklos koncepcija.
 • Reflektuoja savo praktinę veiklą, atsižvelgiant į nu(si)statytus kriterijus, vertina savo kompetencijų raišką ir pasiektą pažangą.
 1. Specialieji gebėjimai (gyvenimo įgūdžių didaktika):
 • Kuria ir išbando ugdymo modelius pasirinktoms gyvenimo įgūdžių dalyko temoms, atsižvelgus į skirtingas besimokančiųjų patirtis ir poreikius, vertina jų veiksmingumą.
 • Įžvelgia gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko sąsajas su kitais mokomaisiais dalykais ir jais remiasi formuojant ugdymo turinį.
 • Formuluoja skirtingų kompetencijų raišką, raidos požymius bei pasiekimų lygių charakteristikas gyvenimo įgūdžių pasiekimų srityse, jomis remiasi formuojamajame vertinime.
 1. Socialiniai gebėjimai:
 • Kuria solidarius, tolerantiškus, tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius su mokiniais ir mokytojais: individualiai, grupėje, mokyklos bendruomenėje; įžvelgia jų tobulinimo kryptis.
 • Konstruktyviai bendradarbiauja su kolegomis atliekant praktines užduotis.
 1. Asmeniniai gebėjimai:
 • Supranta ir pedagoginėje veikloje empatiškai atsižvelgia į kultūrinius, socialinius, asmens tapatybės ir kt. ypatumus bei skirtumus, vadovaujasi bendražmogiškomis vertybėmis.
 • Reflektuoja, atpažįsta ir valdo savo emocijas ir elgseną, adekvačiai reaguoja neapibrėžtose ir konfliktinėse situacijose.

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 270 akad. val. (10 kreditų)

Tikslinė grupė

 • Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, švietimo įstaigų vadovai

Išankstinis parengimas

 • Būtina turėti pedagogo kvalifikaciją, praktinio darbo mokykloje patirties.

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas

Giedrė Kvieskienė

VDU Švietimo akademijos profesorė

Mokslinių interesų kryptys: pozityvioji socializacija, sumanioji edukacija, socialinės industrijos, socialinė komunikacija, medijos ir edukacija.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė